Ouders

Informatie bestuurscommissie

De bestuurscommissie heeft de volgende taken:

  • Bewaken van de identiteit
  • Bewaken van het toelatingsbeleid
  • Personeelsbenoemingen
  • Contacten onderhouden met ouders, directie en personeel
  • Klankbord van de locatiedirecteur
  • Adviseur van het SSBB bestuur

Als u klachten, vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de identiteit, kunt u een mail sturen. Vanuit de bestuurscommissie wordt er een bestuurslid afgevaardigd naar het SSBB bestuur. De contactgegevens van de bestuurscommissieleden vindt u in de schoolgids.

Informatie Medezeggenschapsraad

Op De Hervormde School is een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders kunnen mee denken, mee praten en mee beslissen over de ontwikkelingen binnen de school. De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. Van ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de MR wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven. Samen met directie en bestuur is de MR verantwoordelijk voor het werken aan goed onderwijs in een veilige omgeving. Het bestuur van de school is wettelijk verplicht om instemming en/of advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben. 

Enkele voorbeelden: 

  • Adviesrecht: vakantierooster, meerjarig beleidsplan, vaststellen of wijzigen begroting, benoemingsbeleid.
  • Instemmingsrecht: anti-pestbeleid, vaststellen schoolgids, schoolreglement, zorgplan, inzet van ouders in de school, besteding ouderbijdrage, regels m.b.t. veiligheid en gezondheid.

De MR kan ook zelf altijd ongevraagd advies geven aan het bestuur en de directie. Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad) voor de 5 scholen van de SSBB. Hierin is de MR vertegenwoordigd met 1 personeelslid en 1 ouder. De GMR bespreekt vooral zaken die voor alle scholen van de SSBB gelden. Voor zaken die u bezighouden en waarvan u graag zou zien dat ze door de MR worden besproken, kunt u contact opnemen met één van de MR leden. De MR is via email bereikbaar: mr@dehervormdeschool.nl

Leden
De leden van de MR zijn: 
Oudergeleding: Anton van Eck (voorzitter) en Gerda van Dorland
Personeelsgeleding:  Geurette Nijland en Marja Zaaijer 

 

Informatie RivaKids

RivaKids

RivaKids verzorgt na schooltijd én tijdens schoolvakanties buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. RivaKids BSO Opheusden is gevestigd in de basisschool het Palet in Opheusden. Na schooltijd komen de kinderen naar de BSO, eten en drinken ze samen en krijgen de kinderen een afwisselend activiteitenprogramma aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden en interesses. Bij Rivakids mag je zijn wie je bent, hebben we plezier in ons eigen kunnen, ontwikkelen we ons op eigen tempo en hebben we vertrouwen in onszelf en in elkaar!

Heeft u thuis een peuter die niet kan wachten om naar school te gaan? In basisschool het Palet is ook onze peuterspeelgroep Dribbel gevestigd, kinderen vanaf twee jaar kunnen hier komen spelen en leren tot ze naar school gaan!

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs voor een rondleiding of neem contact op via het contactformulier op de website! Meer informatie is terug te vinden op www.rivakids.nl/bso-opheusden of www.rivakids.nl/peuterspeelgroep-dribbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekijk hier alle downloads