Updates n.a.v. coronavirus

Updates

februari 2021

 • Maatregelen
  Wat belangrijk is en echt blijft gelden: wie klachten heeft blijft thuis en laat zich testen. Dit geldt ook
  voor de kinderen van de basisschool. Dus bij koorts, verhoging, benauwdheid, verkoudheid,
  niezen, smaak/reukverlies en (lichte) hoest: maak een testafspraak.
  Er is één uitzondering: kinderen met een lichte, verklaarbare verkoudheid, die past bij de 'normale'
  gezondheid van een kind, mag naar school komen. Dit brengt echter wel een risico met zich mee,
  waar we ons als collega's zorgen over maken. Wij gaan er vanuit dat u uw verantwoordelijkheid
  neemt en hier zorgvuldig mee omgaat. Ons advies is: doe een test. Is die negatief (en
  tegenwoordig hoor je al snel de uitslag), dan kan uw kind gewoon naar school, maar dan hebben
  we wel zekerheid.
   - Als er een leerling besmet is gaat de hele klas naar huis en schakelen we weer over op
  thuisonderwijs.
  -  Na vijf dagen kunnen kinderen worden getest. Bij een negatieve test kunnen kinderen weer
  naar school. Kinderen die niet getest worden, blijven 10 dagen thuis.
  - We schakelen pas weer over op fysiek onderwijs als er voldoende kinderen naar school
  kunnen.
  - In de school werken we in cohorten. Dat betekent dat de groepen geen contact met elkaar
  hebben.
  -  We gaan werken met een bredere spreiding van onze pauzes. Het is voor onze school
  onmogelijk om alle groepen apart te laten pauzeren, maar door een betere spreiding
  proberen we zo weinig mogelijk groepen met elkaar in aanraking te brengen. We gaan dus
  een iets ander tijdschema hanteren voor de pauzes, maar dat heeft voor u als ouder of
  verzorger verder geen gevolgen.
  -  Ouders en andere externen komen alleen in school als het strikt noodzakelijk is en op
  afspraak.
  -  Voor het wegbrengen en ophalen geldt: snel wegbrengen of halen en gelijk weer weg.
  -  Bij het hek: altijd 1,5 meter afstand houden en het dringende advies is om een mondkapje
  te dragen als u bij de school een poosje moet staan.
  -  Kinderen komen pas vanaf kwart over acht op school en gaan gelijk naar binnen.
  - Kinderen uit groep 7 en 8 komen zelfstandig naar school.
  -  De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen hun jas en tas mee de klas in.
  - ‘s Middags zijn groep  7 en 8 tien minuutjes eerder uit. Dus maandag, dinsdag en
  donderdag om 14:35 uur. Op woensdag en vrijdag 10 minuten later. Op woensdag om 12:25 uur en op vrijdag om 12.10 uur.
  - Kinderen gaan uit school gelijk naar huis.
  -  De gymlessen gaan gewoon door.

Bericht 14 december

Thuisonderwijs

We hoopten dat het niet meer nodig zou zijn, maar opnieuw gaan de scholen dicht.

Van woensdag 16 december tot maandag 18 januari is er geen school.

Deze week geven we nog geen thuisonderwijs. De kinderen hebben dus een paar dagen langer vakantie.

Op 4 januari starten we dan met het thuisonderwijs. 

De leerkracht van uw kind zal elke dag een mailtje sturen met het programma voor de volgende dag. Voor groep 4 t/m 8 zal dit vooral digitaal zijn en in de hoogste groepen zal er online instructie worden gegeven.

De kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 3) zullen geen online lessen volgen. Groep 3 krijgt een werkboekje mee naar huis en de leerkrachten  zullen via Parro en per mail instructie geven. Ook voor groep 1 en 2 zijn er thuiswerkopdrachten.

 Voor ouders met een essentieel beroep die geen opvang hebben voor hun kinderen is het mogelijk om voor de ochtenden noodopvang aan te vragen voor uw kind. Ook als het welbevinden van uw kind ernstig in gevaar komt, kunt u een beroep op ons doen.

Als er thuis niet voldoende digitale middelen zijn om thuisonderwijs te volgen, kunt u evt. een chromebook van school lenen. Wilt u dat voor vrijdag melden en deze week  alvast ophalen dan kan iedereen na de vakantie gelijk starten.

Verder is het fijn als de kinderen morgen een stevige tas bij zich hebben om boeken mee te kunnen nemen.

Morgenmiddag hopen we met de kinderen in de klassen het kerstfeest te vieren. Het wonder van Kerst blijft oneindig groot. Ook onder deze omstandigheden. De geboren Zaligmaker is de enige houvast voor een wereld in nood. De leerkrachten zullen via parro wat foto's/filmpjes doorsturen. 

We wensen u heel veel sterkte toe de komende tijd en neem gerust contact op met de leerkracht van uw kind als het niet wil lukken thuis.  We willen graag meedenken!

We hopen eind van deze week nog een nieuwsbrief te sturen.

Namens het team,

R(Rijk)Arends

_____________________________________________________________________________________________________________

bericht 20 mei 2020

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Ongetwijfeld heeft u het gehoord: vanaf D.V. maandag 8 juni a.s. gaan de scholen weer helemaal open. Weliswaar onder het voorbehoud dat er tussen nu en 8 juni geen nieuwe piek met besmettingen plaatsvindt.
Wij zijn er erg blij mee. We genieten iedere dag van de kinderstemmen in school. Toch wordt nog niet alles weer als vanouds. We mogen open onder de volgende voorwaarden:   

 • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

In de komende weken zullen de PO-raad en de overheid met het onderwijs afspraken maken over de invulling van deze verdere openstelling. Uiteraard volgen wij de richtlijnen en het protocol dat door de PO-raad wordt opgesteld. 
Zodra daar meer helderheid over is, ontvangt u van uw eigen school verdere details over de schooltijden e.d. Dat kan best nog even duren. We willen dat uiteraard zorgvuldig doen. 

Tot zover willen we u hartelijk danken voor de wijze waarop u en de kinderen zijn omgegaan met deze bijzondere maatregelen. We zijn ook dankbaar voor de vele complimenten en attenties van u aan onze medewerkers. Dat heeft ons erg goed gedaan. We helpen elkaar samen door deze moeilijke tijd heen. We hebben elkaar hard nodig. 

Als laatste wil ik besluiten met een gedicht van Rita Klapwijk. Het spreekt voor zich: 
 ‘Hoor hoe de hemel zingt,
hoor hoe de hemel juicht.
Nog slechts een korte tijd
en heel de schepping buigt.
Hoor hoe de hemel zingt,
hoor hoe de hemel juicht.
Nog slechts een korte tijd
en iedere mond getuigt:
Jezus Christus is de Heer,
Hem en Hem alleen
komt toe
alle lof, dank en eer.’
(Rita Klapwijk)


Hartelijke groet en gezegende dagen toegewenst, 
M.J. (Riny) van der Mark
Algemeen directeur SSBB
directie@ssbb.nl
06 27527261

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 22 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Ongetwijfeld heeft u ook vernomen dat de scholen per D.V. maandag 11 mei a.s. weer opengaan. U vraagt zich waarschijnlijk af wat dat voor u en uw kinderen betekent. 

Wat zijn de maatregelen? 
1. Maandag 11 mei gaan de scholen weer open. 
2. Vooralsnog is het de bedoeling dat de kinderen ongeveer 50% van de lestijd naar school komen. Iedere school mag daar een eigen invulling aangeven. 
3. Noodopvang voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep, kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen blijft beschikbaar. 
4. In de meivakantie hebben de leerlingen en leerkrachten vrij. 

Wat betekent dat voor u en uw kinderen? 
Daar willen we nog niet tot in detail op vooruitlopen. De komende dagen heeft de overheid overleg met de onderwijsorganisaties over de maatregelen en ontvangen we nog veel extra informatie. We sluiten niet uit dat daar nog wijzigen uit voortkomen. Pas als er geen onduidelijkheden meer zijn over de maatregelen, stellen we ons plan definitief vast en zullen we dit direct met u delen.

Tussen nu en maandag 11 mei kan er nog veel gebeuren. Dus alles onder voorbehoud. 

Waar houden we ons aan als de scholen weer opengaan?
1. Uiteraard houden we ons aan de hygiënemaatregelen die al weken van ons allemaal worden gevraagd. Daar doen we nog een schepje bovenop door tussendoor deurkrukken, toiletten, e.d. extra te reinigen. 
2. Om onnodig verkeersbewegingen en wisselingen te voorkomen, blijven alle kinderen tussen de middag op school. 
3. We weren zoveel mogelijk volwassenen uit school. Volgt u a.u.b. de instructies van de school op. 
4. Volwassenen houden zich aan de anderhalvemeterregel zoals die al weken voor ons allemaal geldt. Op correcte wijze attenderen we elkaar op deze maatregel. 
5. Alle activiteiten met volwassenen worden voorlopig geschrapt. Denk aan ouderavonden, markten, e.d. 
6. Als een gezinslid klachten heeft die duiden op corona, houd uw kind dan thuis. 
7. Leerkrachten die zelf tot de kwetsbare groep horen of leerkrachten die samenwonen met mensen die behoren tot de kwetsbare groep, kunnen op advies van de huisarts of GGD thuisblijven. We doen ons uiterste best om passende vervanging te vinden. We sluiten niet uit dat er desondanks geen andere oplossing is dan opnieuw overschakelen op de thuiswerkmodus. 

Al met al vraagt de omschakeling opnieuw veel van onze collega's. Maar ongetwijfeld vragen we ook veel van u. Tot nu toe zijn we er samen altijd uitgekomen. Met dezelfde constructieve houding gaat ons dat vast ook lukken in de nieuwe fase waar we in gaan.

Wij weten niet wat de toekomst ons brengen zal. Voor iedereen is het een spannende tijd. Alleen de Heere kan in de toekomst kijken. We wensen u sterkte toe in deze omstandigheden. Stel gerust uw vragen. 

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

M.J. (Riny) van der Mark
Algemeen directeur SSBB
directie@ssbb.nl
06 27527261

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bericht 4 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen uit het nieuws, blijven de scholen in ieder geval tot na de meivakantie gesloten. Het RIVM onderzoekt de vatbaarheid en de overdraagbaarheid van jonge kinderen van het coronavirus. Als daar meer duidelijkheid over is, neemt het kabinet opnieuw een besluit. Tenzij de overheid anders besluit, nemen de scholen de gewone vakantieplanning in acht. Dat betekent dat op de geplande vrije dagen de kinderen geen opdrachten ontvangen van de leerkrachten. We zijn blij en dankbaar om te horen dat het bij veruit de meeste gezinnen goed gaat. Daar waar mogelijk proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wensen van ouders en kinderen. De uitnodiging blijft overeind: in nood helpen we elkaar zoveel als in ons vermogen ligt. Wat krijgt de lijdenstijd in deze periode opeens een nog diepere dimensie. We hopen dat u iedere morgen aandacht geeft aan het Bijbels onderwijs. Wat is het een groot goed dat we als gezin in alle vrijheid mogen beginnen met Gods Woord, met elkaar te bidden en met het zingen van psalmen en/of geestelijke gezangen. In het bijzonder op dat gebied wensen we u een gezegende tijd toe. Voor verschillende gezinnen en collega’s komt het virus wel erg dichtbij. Twee ouders van collega’s zijn overleden. Twee andere ouders liggen in zorgvolle omstandigheden in het ziekenhuis. Een dochtertje van een collega is eveneens met grote zorgen opgenomen. We denken ook aan de sociale en financiële onzekerheid die spanning oproept. We wensen u allen sterkte toe. We denken aan de woorden uit Jesaja 55 : 6 “Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.” Op Goede Vrijdag denken we aan het sterven van de Heere Jezus. Omdat Hij aan het kruis is gestorven, geldt de nodiging uit Jesaja nog iedere dag die ons gegeven wordt! Juist in een tijd dat de gehele wereld zucht onder de pandemie. Als er verder niets te melden valt, komt mijn wekelijkse bericht voorlopig te vervallen. Neemt niet weg dat u altijd mag bellen of mailen voor vragen of opmerkingen. Hartelijk groet,

Meester Van der Mark Algemeen Directeur SSBB                                                                                                                                                                                                                                                            

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bericht 27 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Inmiddels zitten twee weken van thuisonderwijs erop. Op moment van dit schrijven is nog niet bekend of de scholen op maandag 6 april weer open gaan. Zoals u wellicht uit het nieuws hebt begrepen, onderzoekt het RIVM op welke wijze jonge kinderen betrokken zijn bij de overdracht van het virus. We lopen liever niet op de zaken vooruit, maar de algemene verwachting is dat de kinderen op maandag 6 april helaas niet naar school kunnen. We spreken bijna dagelijks leerkrachten, ouders en ook kinderen. Wat missen we elkaar! Ontroerend hoe kinderen dit verwoorden. De leerkrachten missen de kinderen ook enorm, de kinderen missen elkaar. Gelukkig is er nog regelmatig contact via de telefoon, videoverbinding of post. We merken dat de kinderen erg hun best doen thuis. Dat doet ons goed. De leerkrachten proberen de leerpakketten steeds verder te verfijnen en zoveel mogelijk te helpen op afstand. Alles overziende zijn we dankbaar dat het onderwijs op deze manier toch zijn voortgang kan vinden. Een groot compliment aan u als ouders, aan de leerlingen en aan de leerkrachten. We voelen en ervaren de enorme saamhorigheid die er is om samen door deze moeilijke periode heen te komen. Tegelijk ervaren we ook dat het virus steeds dichterbij komt. Eén collega is positief getest. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed. Zij is besmet geraakt na de sluiting van de scholen en heeft geen onderwijskundige taken. Er zijn ook besmettingen geconstateerd bij ouders van collega’s. Eén moeder van een collega is overleden, de toestand van andere ouders is soms zeer zorgelijk. We leven in een spannende tijd. We leven op afstand zoveel mogelijk met elkaar mee en vragen uw voorbede voor deze collega’s. We roepen u op om uw lief en leed zoveel mogelijk met de leerkrachten te delen. Wat is het goed om juist in deze omstandigheden met elkaar mee te leven, voor elkaar te bidden en te danken. Alhoewel het met veruit de meeste kinderen en gezinnen goed gaat, zijn we ons er ook van bewust dat dit niet overal het geval is. Dreigt u of uw kind vast te lopen? Schroom niet om contact op te nemen met de leerkracht of locatiedirecteur. Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 : 7 Heeft u vragen of een opmerking? Schroom niet om contact met mij op te nemen.

Hartelijk groet, 
Riny van der Mark
Algemeen directeur SSBB 
directie@ssbb.nl
0627527261  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

bericht 20 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Inmiddels zit er een week van thuisonderwijs op. Voor iedereen een bijzonder ingrijpende week. Wie had ooit kunnen bedenken dat we met z'n allen in een dergelijke situatie zouden belanden. 
Tegelijk weten we dat we de Heere om hulp mogen vragen en bij Hem mogen schuilen in de allermoeilijkste omstandigheden. 'Vrees niet, geloof alleenlijk.' (Markus 5 : 6)

Nu de scholen zijn gesloten en het thuisonderwijs is opgestart, verloopt de communicatie vooral via de locatiedirecteuren en de leerkrachten. Uw mailbox zal intussen wel overlopen. Als eindverantwoordelijke is het mijn taak om te anticiperen op mogelijke risico's en ontwikkelingen. Regelmatig bellen we ouders en collega's op en informeren we naar de stand van zaken. Alles overwegende komen we tot de volgende conclusies: 

 1. Er dreigen kinderen vast te lopen. Denk aan kinderen met een stoornis, aan kinderen zonder veilige thuissituatie, kinderen zonder veilige opvang of anderszins. We willen u dringend vragen om proactief contact met de locatiedirecteur op te nemen als u dat ziet aankomen. De lichamelijke veiligheid is net zo belangrijk als de sociale veiligheid. 
 2. Om uiteenlopende redenen dreigen er ouders vast te lopen. Ook daarvan vragen wij u: neem alsjeblieft contact op met de locatiedirecteur. We zoeken samen naar een oplossing.  
 3. We begrijpen dat er ouders zijn die kinderen van school onderling laten spelen. Dat is fijn. Elkaar zien, even ontspannen en samen spelen. De GGD roept ons echter op om het aantal sociale contacten te minimaliseren. Hoe lastig dat ook is. Hoe beter Nederland zich aan die oproep houdt, hoe eerder de scholen weer kunnen starten. 
 4. Er is in een aantal gevallen behoefte aan verfijning en uitbreiding van het thuisonderwijs. We gaan de komende week op zoek naar de balans tussen kwaliteit en realiteit. Ieder kind en ieder gezin vraagt om eigen behoeften. Het ene gezin heeft behoefte aan werkboekjes, het andere wil graag zoveel mogelijk digitaal werken. Het ene kind heeft het werk in twee uur af, het andere kind doet over hetzelfde pakket vier uur. Het ene kind werkt zelfstandig, het andere heeft veel begeleiding nodig. De ene kleuter vermaakt zich prima in het spel, de andere heeft behoefte aan werkbladen vol letters, cijfers en schrijfopdrachten. Enz. Alhoewel we nuchter genoeg zijn om te beseffen dat we waarschijnlijk niet aan alle behoeften kunnen voldoen, gaan we het toch proberen. Geef uw bijzondere behoefte door aan de leerkrachten. We beloven u dat we ons uiterste best doen om eraan te voldoen. 
 5. We moeten ons erop voorbereiden dat de periode langer kan duren dan maandag 6 april. Dat heeft consequenties voor de opvang en het thuisonderwijs. Daar moeten we op anticiperen. We moeten dan ook denken aan video-instructies. Snappet biedt deze inmiddels ook aan, maar niet voor alle vakken. Het lespakket zal wellicht worden uitgebreid. 

Met elkaar moeten we proberen deze periode te overbruggen. Dat zal voor uw als ouder een hele opgave worden. Samen moeten we ervoor zorgen dat het water ons niet over de lippen loopt. Belangrijk is dat we elkaar niet overvragen en de rust en kalmte bewaren.  De teams staan voor u klaar. Schroom niet om te reageren om deze mail. 

Heel veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst in deze periode. Weet dat we veel aan u denken en dat we u opdragen in onze gebeden. 

Hartelijk groet, 
Riny van der Mark
Algemeen directeur SSBB 
directie@ssbb.nl
06 27527261  

 

__________________________________________________________________________

bericht 15 maart 2020 

Het kabinet heeft besloten om alle scholen met ingang van maandag 16 maart te sluiten. Deze maatregel duurt minimaal tot 6 april a.s.

Dat betekent dat u op schooldagen in de loop van de dag een digitaal lespakket kunt verwachten dat uw kind(eren) de volgende dag moet(en) afwerken. Volgt u a.u.b. de instructies van de leerkrachten zo goed mogelijk op. Wanneer u tegen (digitale) problemen aanloopt, kunt u de leerkrachten per mail raadplegen.

De leerkrachten van groep 8 zullen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de eindtoets.

Het zal voor ons allemaal wennen zijn en we vragen van u wat flexibiliteit en creativiteit. 
Beschikt u niet over een PC, kunt u de leerkracht vragen of u tijdelijk, alleen in hoge uitzondering een Chromebook van school mag lenen. 

We doen ons uiterste best om opvang te regelen voor kinderen van wie de beide ouders werken in de verpleging of andere instanties die onmisbaar zijn bij het bestrijden van deze crisis. Wilt u dit per mail aangeven bij de locatiedirecteur (directie@dehervormdeschool.nl)? Dan kunt u uw kind(eren) op de gewone schooltijd brengen.

We bidden voor de zieken, de rouwdragende families, voor onze overheid en voor alle mensen die keihard werken om de zieken te verzorgen.

Mocht u vragen hebben dan mag u contact opnemen met onze algemeen directeur dhr. R. van der Mark (directie@ssbb.nl,  tel. nr: 06 27527261)